بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

گزارش اسفند ماه 1394 کمیته دفاع از حقوق کودکان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اسفند ماه 1394 کمیته دفاع از حقوق کودکان بسته هستند

گزارش ماهانه اسفند 1394 کمیته محیط زیست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه اسفند 1394 کمیته محیط زیست بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس، یکشنبه 13 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس، یکشنبه 13 مارس 2016 بسته هستند

فراخوان تصحیحح شده جلسه مشترک نمایندگی های هانوفر و الدنبورگ برمن و زاگسن آنهالت

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان تصحیحح شده جلسه مشترک نمایندگی های هانوفر و الدنبورگ برمن و زاگسن آنهالت بسته هستند

گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون بسته هستند